Možnosti rozvoje de facto státůTeorie dobrodružné terapieKomparační analýza struktury a obsahu studijních oborůPsychomotorická terapie demencíProjekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkáchKapitoly z teorie psychomotorické terapieBěchovice: motivace, kult i mýtusVzpomínky na válku

Právě vychází...

Možnosti rozvoje de facto států

Tomáš Hoch

Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: případová studie Abcházie.

Právě vychází...

Teorie dobrodružné terapie

Jiří Kirchner, Běla Hátlová

Monografie prezentuje novou progresivní oblast využitelnou v rámci léčby a prevence psychických i fyzických handicapů.

Právě vychází...

Komparační analýza struktury a obsahu studijních oborů

Jiří Kirchner

Monografie se zabývá zejména procesuálním otázkám při konstrukci kurikul v terciálním vzdělávání.

Právě vychází...

Psychomotorická terapie demencí

Běla Hátlová & Jiří Kirchner

Vědecká monografie shrnující poznatky z tříletého výzkumného projektu orientovaného na využití pohybových cvičení v péči o dementní klienty.

Právě vychází...

Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách

Markéta Šauerová

Publikace renomované autorky dává teoretický přehled s příkladem praktických aplikací pro práci s dětmi v nestandardních výchovných podmínkách.

Právě vychází...

Kapitoly z teorie psychomotorické terapie

Běla Hátlová a kol.

Monotematická monografie mezinárodního týmu shrnuje teorii a výzkum dynamicky se rozvíjející oblasti psychomotorické terapie za posledních 20 let v ČR i zahraničí.

Právě vychází...

Běchovice: motivace, kult i mýtus

Miloš Bednář

Monografie se zabývá historií a současností jednoho z nejstarších nepřerušovaných silničních běhů na světě.

Právě vychází...

Vzpomínky na válku

Josef Falář

Celobarevná publikace renomovaného psychologa shrnuje jeho zkušenosti z mise v Kosovu, kde působil v rámci jednotek UNPROFOR.

European Science and Art Publishing > Edice

Edice

Vědecká monografie

Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy). Počet vydaných kusů je min. 200.

Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. Vědecká monografie musí vždy projít VURR a splňovat výše zmíněné požadavky, za jejichž dodržení zodpovídá vědecký redaktor jmenovaný VURR.

Skripta, učebnice

Skripta či učebnice jsou učební pomůcky pro žáky a studenty určené k výuce. Jsou zaměřeny na konkrétní požadavky vzdělávacích institucí. Jejich cílem je především přinést systematické poznatky o daném oboru, které nemusí být nutně prezentovány vědeckou formou. Měla by obsahovat doporučenou literaturu a odkazy na použitou literaturu. Doporučeno je, aby skripta a učebnice prošly recenzí minimálně jednoho renomovaného odborníka z oboru.

Partitury a hudební literatura

Jedná se o tištěná díla s převážně hudebním (notovým) materiálem. Hudební literatura může obsahovat i textové částí, které se váží na komentování příslušných částí partitur. Publikace s převahou notového zápisu se označují číslem ISMN a v odůvodněných případech mohou být současně prezentovány jako vědecká monografie.

Takto koncipované publikace procházejí schválením VURR, která dle zaměření díla může určit uměleckého redaktora a minimálně jednoho recenzenta či hudebního korektora díla.

Umělecké/foto/architektonické publikace/reprodukce.

Jedná se o umělecké monografie, které se zaměřují především na reprodukce uměleckých, fotografických, architektonických a jiných děl. Zde vyhovujeme individuálním přáním a potřebám autorů ohledně formátu výsledné publikace, způsobu její realizace a materiálního zpracování. Ve vyžádaných případech mohou díla v této kategorii projít schválením uměleckou sekcí VURR, získat číslo ISBN, uměleckého redaktora i recenzenta, který v díle bude prezentován především v předmluvě. Jelikož je toto nejspecifičtější kategorií ze všech našich edic, upřednostňujeme zde osobní přístup ke každému dílu a osobní komunikace s autorem, aby výsledek odpovídal autorovým představám o výsledné kvalitě.

Sborníky

Jsou soubory příspěvků ze seminářů, konferencí a dalších akcí prezentované v jednom uceleném svazku. Článek ve sborníku prezentuje zpravidla původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Pro uznatelnost sborníku v hodnocení VaV v ČR, musí výsledná publikace splňovat následující podmínky. Sborník je recenzovaná a neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště). Sborník musí být evidován evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters. Jednotlivé příspěvky ve sborníku musí mít rozsah minimálně 2 strany.

CD, DVD a multimédia

Je moderní forma prezentace a distribuce náročnějších materiálů včetně obrazových či filmových doplňků monografií. Ve zdůvodněných případech může monografie vyjít i na CD či DVD. Obvyklý způsob je však monografii prezentovat v tištěné podobě s přílohou CD či DVD s rozšiřujícím především obrazovým či multimediálním materiálem. CD/DVD může dostat samostatné ISBN, jestliže je na něm prezentován především textový materiál.

Odborné časopisy

Odborný časopisy prezentují původní výsledky výzkumu v podobě recenzovaných odborných statí/článků, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku.

Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód a jestliže je vydáván v ČR, musí mít přiřazeno ev. č. MK. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis. Odborné periodika (časopisy) se člení na: tzv. impaktované - obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“; Nepimpaktované, ale obsažené ve světově uznávané databázi ERIH nebo SCOPUS; neimpaktované pozitivně hodnocené v rímci VaV v ČR – tj. časopis zařazen v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice.

Ostatní

(Závěrečné grantové zprávy, komentované díla, odborné slovníky, encyklopedie atp.)

Jedná se o publikace, které se zakládají především na základě bádání autora jako vyústění grantového či jiného vědeckého úkolu, který je zpravidla veden v CEP. Do této kategorie naše nakladatelství zařazuje i komentovaná díla, překlady, encyklopedie atp. Dle charakteru a podoby konkrétního díla VURR rozhodne, zda by nebylo vhodné dílo předložené k publikování vydat v jiné edici.